اطلاعیه مهم دفتر مقررات صادرات و واردات

اطلاعیه مهم  دفتر مقررات صادرات و واردات 

در راستای اجرای ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موارد زیر اعلام می‌گردد:

  • مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی 90 روز از تاریخ صدور تعیین می‌گردد.
  • اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش 30 روز تعیین می‌گردد.
  • حداکثر مهلت ورود کالا به کشور:
  1. روش غیربانکي: حداکثر ظرف 90 روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور می‌باشد.
  2. روش بانکی: مهلت ورود کالا به کشور در این روش پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
  • حداکثر زمان پرداخت کارمزد، 72 ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد می‌باشد و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش و یا تمدید حذف می‌گردد.
  • تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده و یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، بر اساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذیربط قابل انجام است.
  • لازم به یادآوری است تمدید ثبت سفارش صرفا براساس تبصره یک ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است و در غیراینصورت تمدید ثبت سفارش امکان‌پذیر نمی‌باشد.