افزایش نظارت ها بر کارت های بازرگانی

افزایش نظارت ها بر کارت های بازرگانی

اشخاص حقیقی وحقوقی کمتر ازسه سال فعالیت مؤدیان خوش حساب تلقی نمی شوند

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید

افزایش نظارت ها بر کارت های بازرگانی