شمولیت کلیه ردیف تعرفه های 8 رقمی

شمولیت کلیه ردیف تعرفه های 8 رقمی ذیل 7323 به بند 6 تصویب نامه 7760 (استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی)

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید.

بخشنامه (216)