غیر قابل بودن صلح و واگذاری مجوز ها

غیر قابل صلح و واگذاری مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نماییید.

(219) بخشنامه/