الزام اجرايي شدن طرح احراز اصالت تلفن همراه

با توجه به الزام اجرايي شدن طرح احراز اصالت تلفن همراه و تجهيزات ارتباطي (طرح ريجستري ) از تاريخ 1396/07/28 کليه واردکنندگان تجهيزات ارتباطي و تلفن همراه موظف به ثبت نام در طرح مذکور در سامانه جامع تجارت به نشاني WWW.NTSW.IR و همچنين طي کردن فرايند مورد نظر براي اخذ شناسه کالا در سامانه WWW.CID.NTSW.IR مي باشند.لازم به ذکر است تمامي تبعات منفي عدم اخذ شناسه کالا بر عهده واردکنندگان تجهيزات مذکور خواهد بود .