بلامانع بودن خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان آذر ماه سال 1396

بخشنامه بلامانع بودن خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان آذر ماه سال 1396

برای دانلود کلیک کنید