۹ نکته مهم در خصوص عدلبندی

۹ نکته مهم در خصوص عدلبندی
۱️⃣ هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالای اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید.
۲️⃣ شماره بسته را متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد نمایید.در صورتی که بسته ها فاقد شماره می باشند شماره های پیشفرض را برای بسته ها انتخاب نمایید. برای مثال ۱ یا ۲ یا۳ ….
۳️⃣ هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر،تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد.
۴️⃣حاصلضرب فیلد “تعداد واحد کالا” در تعداد بسته های فیلد ” شمار بسته” در هر ردیف از عدلبندی، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدلبندی شده در همان ردیف می باشد.
۵️⃣ در صورتی که بسته ها به صورت سری و مشابه هم می باشند به صورت یکجا در یک ردیف از عدلبندی وارد می شوند برای مثال بسته ها با شماره های ۵۰-۱٫ در این مواقع تعداد واحد کالا را برابر تعداد کالای موجود در یکی از بسته ها وارد می نماییم .به عنوان مثال اگر در ۵۰ بسته مشابه ۱۵۰ واحد کالا قرار داشته باشد آنگاه باید در فیلد تعداد واحد کالا عدد۳ وارد گردد که حاصلضرب ۳*۵۰ تعداد واحد کالای آن ردیف از عدلبندی رامشخص نماید.
۶️⃣ در صورتی که در فیلد “شماره بسته” فقط یک شماره وارد گردد،مثلا ۱۲۸،آنگاه در فیلد “تعداد واحد کالا” تعداد کالای موجود در بسته شماره ۱۲۸ را وارد نمایید. در این صورت اگر در این بسته۲۳ واحد کالا موجود باشد تعداد واحد کالای موجود در آن ردیف از عدلبندی برابر می شود با ۱*۲۳ یعنی ۲۳ عدد.
۷️⃣ حاصل جمع تعداد بسته های وارد شده در ردیف های مختلف عدلبندی که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد بسته های درج شده در باکس ۳۱ (باکس تعداد بسته)،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد..
۸️⃣ حاصل جمع تعداد واحد کالاها در ردیف های مختلف عدلبندی(که از حاصل ضرب فیلد” تعداد واحدکالا” در تعدادبسته وارد شده در فیلد”شماره بسته” محاسبه می گردد) که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد واحد کالای درج شده در باکس ۴۱(باکس تعداد واحد کالا) ،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد.
۹️⃣ در مورد بارهای فله ،برای مثال غلات که به صورت کیسه های مشابه می باشند تعداد واحد کالا در فرم اظهار نامه را بر حسب وزن واردنمایید. به طور کلی برای تعرفه هایی با واحد کیلوگرم، شماره بسته در فرم عدلبندی را به صورت سری وارد کرده و فیلد تعداد واحد کالا را نیز برابر حاصل تقسیم وزن بار بر تعداد کیسه ها وارد نمایید.