عدلبندی کالا الکترونیکی ثبت می شود

عدلبندی کالا الکترونیکی ثبت می شود

اطلاعات فرم عدلبندی کالا در گمرک به صورت الکترونیکی ثبت می شود و از این پس ثبت فرم الکترونیک عدلبندی در لحظه تنظیم اظهارنامه واردات الزامیست.

با الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای امورگمرکی، از این پس اطلاعات فرم عدلبندی نیز به صورت الکترونیک ثبت می شود. بر همین اساس با توجه به اینکه واردکنندگان ملزم به ارائه لیست عدلبندی هستند و این فهرست از اسناد مهم ارزیابی ها محسوب می شود، واردکنندگان باید در لحظه تنظیم اظهارنامه واردات فرم عدلبندی را به صورت الکترونیک ثبت کنند که البته این اقدام امری الزامیست.

تنظیم عدلبندی در پنجره واحد تجارت فرامرزی به این صورت است که تمامی اظهار کنندگان باید این فرم را در بخش اسناد سامانه تکمیل کنند و دیگر به مانند گذشته نمی توانند اسناد کاغذی را بارگذاری کنند. بنابراین ، زمانی که تنوع بسته بندی ویا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری است که با توجه به الکترونیک شدن این فرم ها، بایداطلاعاتی نظیر شماره کانتینر، کد تعرفه، تعداد واحد کالا، شماره بسته شناسه ارزش و وزن ناخالص واحد کالا در سامانه ثبت شود.

براساس این گزارش، هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا باید توجه کرد و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالای اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب کرد. همچنین ، باید شماره بسته متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد شود. در صورتی که بسته ها فاقد شماره باشند شماره های پیش فرض برای بسته ها انتخاب می شود.

به همین ترتیب، هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر،تعرفه و شناسه ارزش وارد می شود. حاصل ضرب فیلد “تعداد واحد کالا” در تعداد بسته های فیلد ” شماره بسته” در هر ردیف از عدلبندی، نشاندهنده ی تعداد واحد کالای عدلبندی شده در همان ردیف است.

فرایند ثبت الکترونیک عدلبندی

شماره کانتینر برابر با شماره کانتینر داخل بارنامه ثبت می شود. اگر کانتینری حاوی چند قلم متفاوت بود با تکرار شماره کانتینر اقلام دیگر نیز به همین ترتیب ثبت می شود. تنها امکان خروج کالا درلحظه ثبت بیجک بر اساس شماره کانتینرهای داخل لیست عدلبندی درسامانه امکان پذیر است.

در صورتی که بسته ها به صورت سری و مشابه هم باشند به صورت یکجا در یک ردیف از عدلبندی وارد می شوند برای مثال بسته ها با شماره های ۵۰-۱٫ در این مواقع تعداد واحد کالا را برابر تعدادکالای موجود در یکی از بسته ها وارد می کنیم .به عنوان مثال اگر در ۵۰ بسته مشابه ۱۵۰ واحد کالا قرار داشته باشد آنگاه باید در فیلد تعداد واحد کالا عدد۳ وارد گردد که حاصلضرب ۳*۵۰ تعداد واحد کالای آن ردیف از عدلبندی را مشخص نماید.

در صورتی که در فیلد “شماره بسته” فقط یک شماره وارد شود،مثلا ۱۲۸،آنگاه در فیلد “تعداد واحد کالا” تعداد کالای موجود در بسته شماره ۱۲۸ را وارد می کنند. در این صورت اگر در این بسته ۲۳ واحد کالا موجود باشد تعداد واحد کالای موجود در آن ردیف از عدلبندی برابر می شود با ۱*۲۳ یعنی ۲۳ عدد.

حاصل جمع تعداد بسته های وارد شده در ردیف های مختلف عدلبندی که دارای یک کد تعرفه است، باید برابر با تعداد بسته های درج شده در باکس ۳۱ (باکس تعداد بسته)،مربوط به آن ردیف کالا درفرم اظهارنامه باشد..

حاصل جمع تعداد واحد کالاها در ردیف های مختلف عدلبندی(که از حاصل ضرب فیلد” تعداد واحدکالا” در تعدادبسته وارد شده در فیلد”شماره بسته” محاسبه می گردد) که دارای یک کد تعرفه میباشند باید برابر با تعداد واحد کالای درج شده در باکس ۴۱(باکس تعداد واحد کالا) ،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد.

در مورد بارهای فله ،برای مثال غلات که به صورت کیسه های مشابه است، تعداد واحد کالا در فرم اظهار نامه را بر حسب وزن وارد می کنند. به طور کلی برای تعرفه هایی با واحد کیلوگرم، شمارهبسته در فرم عدلبندی را به صورت سری وارد کرده و فیلد تعداد واحد کالا را نیز برابر حاصل تقسیم وزن بار بر تعداد کیسه ها وارد می کنند.