اشتباه تایپی در درج ماخذ حقوق ورودی

اشتباه تایپی در درج ماخذ حقوق ورودی دو ردیف تعرفه ای، ابلاغی از سوی سازمان توسعه تجارت. 

تعرفه های ۸۵۱۷۶۱۱۰ و ۸۵۱۷۶۱۲۰ به اشتباه ۴۰% تایپ شده است.و به ترتیب ۲۶% و ۲۰% میباشد.