اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

گمرک ایران در بخشنامه ای اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد.
متن این بخشنامه بدین شرح است:

در راستای تسهیل و سیستمی نمودن فرآیندهای گمرکی، از تاریخ 3/4/96 رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی قابل بهره‌برداری بوده و گمرکات اجرایی می‌بایست از تاریخ اشاره شده، صرفاً از طریق سامانه موصوف نسبت به پذیرش اظهارنامه کران‌بری و انجام تشریفات گمرکی آن اقدام نمایند. همچنین در تکمیل اظهارنامه کران‌بری موار ذیل می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
الف: خانه‌های مربوط به استان مبدأ تولید کالا، کد کشور طرف معامله (خانه شماره 11)، کد کشور مقصد (خانه شماره 17)، هویت و ملیت وسیله حمل در ورود (خانه شماره 18) و نحوه حمل داخلی (خانه شماره 19) نیاز به تکمیل ندارند.
ب: در خانه شماره 44 تاریخ مهلت اعتبار پروانه و در خانه شماره 21 نام گمرک مقصد ثبت گردد.
در پایان تأکید می‌گردد فرآیند سیستمی رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی مشابه رویه خروج موقت بوده و متعاقب اعلام وصول سیستمی گمرک مقصد، تسویه سیستمی در گمرک مبدأ صورت می‌پذیرد.