پنجره واحد فرامرزی

قابل توجه خدمت گیرندگان محترم پنجره واحد تجارت فرامرزی

با توجه به راه اندازی دریافت اسناد منشاء به صورت الکترونیک و در راستای پروژه حذف اسکن کلیه اسناد کاغذی ، از مورخ ۹۶/۰۳/۲۷ تنها اسکن فاکتور و گواهی مبدا الزامیست.