سامانه های مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت

سامانه های مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )
  1.  سامانه جامع تجارت ntsw.ir
  2. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا nwms.ir
  3. سامانه شناسه کالا cld.ntsw.ir
  4. سامانه شناسه رهگیری tld.ntsw.ir
  5.  سامانه یکپارچه مجوزها ntcms.ir