بخشنامه 196

چگونگی اقدامات گمرکات اجرایی در خصوص مغایرت ها و تخلفات احتمالی شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای استاندارد برای مشاهده و دانلود کلیک کنید بخشنامه 196