اظهار قبل از ورود کالا عملیاتی شد

اظهار قبل از ورود کالا در بزرگترین گمرک کشور عملیاتی شد اظهار قبل از ورود کالا در گمرک شهید رجایی بندر عباس اجرایی شد. با عملیاتی شدن این امکان در سامانه تجارت فرامرزی گمرک صاحبان کالا ، تجار و شرکت های حمل و نقل می توانند پیش از ورود کالا …