راهنمای ثبت مانیفست کریری و فورواردی

قابل توجه تمامی شرکت های حمل و نقل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای اجرای مدیریت کارآ در صدور ترخیصیه، اظهار پیش از ورود و شناسایی شرکت های حمل CARRIER و FORWARDER اقدام به راه اندازي فاز جدیدی نموده است. از روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/١٠/١٨، با ايجاد تغییرات در پنل …