شمولیت کلیه ردیف تعرفه های 8 رقمی

شمولیت کلیه ردیف تعرفه های 8 رقمی ذیل 7323 به بند 6 تصویب نامه 7760 (استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی) برای مشاهده و دانلود بخشنامه کلیک نمایید. بخشنامه (216)