مدارک لازم جهت اخذ مجوز بهداشتي

مدارک لازم جهت اخذ مجوز بهداشتي واردات گوشت قرمز و سفيد: ▫️ارائه تأييديه مقام هاي دامپزشكي كشور توليدكننده. ▫️ارائه موافقت سازمان دامپزشکی ▫️ارائه يك نسخه از قرارداد و پيش فاكتور ( پروفرم ) مربوط كه تأیيد اجراي ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي در آن درج شده باشد. ▫️صدور مجوز واردات (vip) …