ترسیع در بررسی اظهار نامه واردات

جهت تسریع در بررسی اظهارنامه های واردات شرح کالا به شکل خودکار از روی اظهارنامه ارزش تولید شده و در اظهارنامه واردات (فرم SAD) قرار می گیرد٬ در صورت طولانی شدن شرح مذکور برای اظهارکنندگان محترم دو اقدام متصور است٬ اول آنکه برای مشاهده باقی اطلاعات به اظهارنامه ارزش مراجعه کنند و دوم آنکه مجموعه دیگری از کالاهای موجود در اظهارنامه ارزش را در یک قلم کالای دیگر در اظهارنامه قرار دهند.
نکته: اطلاعات شرح کالای موجود در اظهارنامه ارزش بعد از رد شدن از مرحله اظهارنامه ارزش، داخل خانه شرح کالا در فرم اظهارنامه قرار میگیرد.